Semalt: Wagtyňyzy tygşytlaýan 4 maglumatlary gyrmak gurallary

Programmirlemek maglumat ylmynyň hökmany bölegi. Maglumatlary el bilen döwmek üçin ajaýyp programmirleme endiklerini ösdürmeli. Şeýle-de bolsa, käbir adamlar kodlaşdyrmagyň dürli dillerini öwrenip bilmeýärler we amatly alternatiwalary gözläp bilmeýärler. Aşakdaky maglumatlary döwmek gurallary programmist däller üçin ajaýyp.

1. Kimono laboratoriýasy

Kimono laboratoriýasy ep-esli wagt bäri işleýär. Maglumatlary döwmek üçin iň oňat we iň ajaýyp programmalaryň biridir. Bu açyk çeşme programmasy 15 günlük synag wersiýasy bilen gelýär, ýöne mugt wersiýasy hem bar. “Kimono Labs”, maglumat ýygnamakdan başlap, ýok etmek, tassyklamak we ýerleşdirmek ýaly ähli web sahypasyny gyrýar. “Kimono Labs” güýçli web gözlegçisi hökmünde hem işleýär we hiç hili kodsyz ulanylyp bilner. Munuň üstesine-de, şol bir wagtyň özünde köp sanly sahypany gyrmaga mümkinçilik berýär we hiline asla zyýan bermeýär. “Kimono Labs” maglumatlary ýygnamak, wizuallaşdyrmak we guramak üçin ulanylýan kärhanalaryň hemişe ilkinji saýlawydyr. Şeýle hem, ulanyjylary üçin işini aňsatlaşdyrýan uly maglumatlar analitikasyny amala aşyrýar.

2. Import.io

Programmist däller üçin maglumatlary gözlemek ozal beýle aňsat däldi. Hünärmenler tarapyndan gurlan we şu wagta çenli köp sanly web sahypasyny ýok edendigini öňe sürýän awtomatlaşdyrylan web çykarmak platformasy. Import.io diňe bir programmist däller üçin däl, eýsem maglumatlar alymlary üçinem ajaýyp. Bu gural gaýtadan işlemezden ozal siziň üçin iň oňat maglumatlary awtomatiki kesgitleýär we tekst gazyp almak boýunça hünärmenler tarapyndan hem ulanylýar. Onuň giper-parametrleri säwliksiz maglumatlary saýlamagy we islenýän formatda çyzylmagyny aňsatlaşdyrýar.

3. Facebook we Twitter API-leri

Sosial media hünärmenleri, başlangyççylar we programmist däller üçin “Facebook” we “Twitter API” -leri gaty täsirli. Belli bir API-leriň üsti bilen maglumatlary gyrmak hyzmatlaryny edýärler we maglumatlaryňyzy islenýän formatda gyrmak üçin birnäçe minut wagt alýarlar. Maglumatlar bazalaryny döretmek we web sahypalaryňyzy hiç wagt programmirleme ukyplary we tehniki bilimleri bolmazdan kesgitlemek üçin kesgitlenen çeşmelerden peýdalanýar. API-ler maglumatlar bilen baglanyşykly dürli meseleleri çözmäge, tekstiňizdäki ýalňyşlyklary ýüze çykarmaga we redaktirlemäge, ulanyjylar üçin suratlardan we wideolardan ýokary hilli maglumat almaga kömek edýär.

4. Gyryjy (Chrome giňeltmesi)

“Google Chrome” -y yzygiderli ulanýan bolsaňyz we esasy web brauzeriňiz bolsa, “Scraper” -i synap görüň. Maglumatlary döwmek üçin iň oňat we iň täsirli programmalaryň biridir. Maşyn öwrenmek tehnologiýasy bilen gurlup, ýörite programmist däller üçin döredildi. Gyryjy siziň üçin peýdaly maglumatlary çykaryp biler we ajaýyp aýratynlyklara eýe. Spamy kesgitlemek opsiýasy, spam maglumatlaryndan dynmaga mümkinçilik berýär we ýazuw ýa-da grammatiki ýalňyşlyklar bolmazdan, talaplaryňyza görä maglumatlary tertipleýär. Scraper, şeýle hem, ýazgy teswirlerini we e-poçtalary derňemäge, maglumatlary gowy çykarmaga we işiňiz üçin peýdalydygyny ýa-da ýokdugyny kesgitlemäge kömek edýär.

Beýleki adaty maglumatlary gyrmak gurallaryndan tapawutlylykda, ýokardaky 4 hyzmatlar tehniki pikirli bolmagy talap etmeýär. Mundan başga-da, bu maglumatlary gyryjylardan peýdalanmak üçin programmirleme dillerini öwrenmegiň zerurlygy ýok. Opsiýalaryndan we maglumatlary döwmek aýratynlyklaryndan peýdalanmak üçin olary gurnamaly we işjeňleşdirmeli.